“I Am” by Annika Cook

Annika Cook

I am an overthinker

I am a lover

I am a dreamer

I am a fighter

I am shy

I am loud

I am dry

I am proud

I am interesting

I am restless

I am distancing

I am reckless

I am young

I am depressed

I am dumb

I am stressed

I am hateful

I am caring

I am grateful

I am daring

I am an overthinker

I am a lover

I am a dreamer

I am a fighter